PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY


· Všeobecná ustanovení:

1) Provozní řád fitcentra je zpracován v souladu se zákonem č.258/2000Sb.o     ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů
2) Prostor a vybavení fitcentra jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly            snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v              takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni                              poskytovaných služeb.
3) Během provozu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání.
4) V případě potřeby je personál připravený poskytnout první pomoc, má            přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a                    desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění atd.
5) Přítomný personál pečuje o tělesnou čistotu. Po celou pracovní dobu nosí      čistý pracovní oděv a vhodnou obuv a v tomto oděvu nesmí opouštět              provozovnu. Pracovní oděv je uložen odděleně. Personál má k dispozici          zázemí (šatny, WC).
6) Fitcentrum je navštěvováno za účelem zvyšování kondice. Každý si musí        být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními              obtížemi (onemocnění oběhové soustavy - srdce, cév, vysokého krevního        tlaku, onemocnění pohybového aparátu, diabetes atd.) musí před                    návštěvou fitcentra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem,                který určí případná omezení. 


· Obecné zásady pro pobyt ve fitcentru:

1) Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky návštěvník                   stvrzuje,  že se seznámil s provozním řádem a zavazuje se ho dodržovat.

2) Vstup do posilovny a cvičení je povoleno návštěvníkům starším 15-ti let,          mladším pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let
3) Při vstupu do posilovny je každý návštěvník povinen se vyzout.                        Obuv uložit do polic k tomu určených a přezout se do čisté sportovní              obuvi.

4) Ke cvičení používá každý návštěvník čisté vhodné sportovní oblečení a            pevnou sportovní obuv. 
5) Návštěvník je povinen zapůjčený klíč od šatní skříňky opatrovat po dobu        cvičení a vrátit obsluze před opuštěním posilovny
6) Každý návštěvník musí mít ručník, který při cvičení na strojích podkládá            pod sebe na koženkové části. Pokud nářadí znečistí potem, je povinen ho      utřít.
7) Je zakázáno používání magneziového prášku a podobných pomůcek.
8) Je zakázáno odkládat činky, osy činek a další kovové předměty na                  koženkový potah laviček posilovacích strojů. Na koženkové potahy je              zakázáno stoupat v obuvi.
9) Činky odkládejte na podlahu tak, aby nedošlo k poškození činek či                  podlahy.
10) Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a cvičí na             vlastní nebezpečí.
11) Vstup do prostor posilovny je pod vlivem alkoholu a návykových látek             zakázán
12) V prostorách posilovny je návštěvník povinen chovat se ohleduplně,               nerušit hlasitými projevy a boucháním činek ostatní spolucvičící.
13) Návštěvníci nesedí na strojích a nebrání tak v cvičení ostatním.
14) Návštěvník používá posilovací stroje a náčiní vždy šetrně a pouze k                 účelu, pro které jsou určeny.
15) Použité nářadí a náčiní je povinen každý návštěvník po sobě uklidit.                 Závaží nenechávejte na osách. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční         činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto               místo vraťte.
16) Nápoje ve skle smí návštěvník konzumovat pouze u baru.
17) Cenné věci jakožto mobilní telefony, šperky a peněženky                                 nedoporučujeme nechávat ve skříňkách.
18) V celém prostoru fitness je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol či jiné           návykové látky.
19) Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před ukončením                               provozní doby, aby se návštěvník stihnul osprchovat a převléct ještě v             provozní době fitness. 

20) Návštěvník nedodržující provozní řád může být z prostoru posilovny                vykázán